STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0598.1998.32 600.000đ 54 Đặt mua
2 Gmobile 0599.399.226 600.000đ 54 Đặt mua
3 Gmobile 0995.241.668 770.000đ 50 Đặt mua
4 Gmobile 05.993.999.28 770.000đ 63 Đặt mua
5 Gmobile 0598.1999.42 630.000đ 56 Đặt mua
6 Gmobile 0598.1999.49 630.000đ 63 Đặt mua
7 Gmobile 0996.239.787 600.000đ 60 Đặt mua
8 Gmobile 0993.676.199 910.000đ 59 Đặt mua
9 Gmobile 0598.1998.20 600.000đ 51 Đặt mua
10 Gmobile 0598.1998.96 600.000đ 64 Đặt mua
11 Gmobile 0995.350.179 700.000đ 48 Đặt mua
12 Gmobile 0598.1999.41 630.000đ 55 Đặt mua
13 Gmobile 0598.1999.12 630.000đ 53 Đặt mua
14 Gmobile 0993.157.268 700.000đ 50 Đặt mua
15 Gmobile 0598.1999.71 630.000đ 58 Đặt mua
16 Gmobile 05.993.999.27 770.000đ 62 Đặt mua
17 Gmobile 0598.1998.75 600.000đ 61 Đặt mua
18 Gmobile 0598.1997.78 600.000đ 63 Đặt mua
19 Gmobile 0993.898.007 700.000đ 53 Đặt mua
20 Gmobile 0995.521.879 630.000đ 55 Đặt mua
21 Gmobile 05.993.999.26 770.000đ 61 Đặt mua
22 Gmobile 0598.1999.36 630.000đ 59 Đặt mua
23 Gmobile 0995.242.234 770.000đ 40 Đặt mua
24 Gmobile 0993.676.232 700.000đ 47 Đặt mua

Bình luận